Print this page

Системи за достъп и контрол на работното време

Untitled document

Система за контол на достъпа

RFID


Системата за контрол на достъпа е изградена на базата на съвременни решения и технологии в областта та системите за сигурност, управлението на достъпа и работното време. Съчетава гъвкавост и достъпна цена и позволява изграждането на структури с произволна сложност – от управлението на самостоятелни точки на достъп до мрежови решения с параметризирани правила за достъп. Системата се основава на специализираният контролер SK-27N.

Контролерът работи в два основни режима:

  • Независим – при този режим информацията за идентификационните карти се съхранява във вътрешна за контролера памет и достъпа се осъществява чрез проверка за съществуването на текущата карта във вътрешната база данни. Поддържа се и режим на работа (управляващ / управляван) при който един контролер може да разреши достъп от друг, подчинен контролер при наличието на определени събития. Комуникацията се осъществява по жичен (RS485) или безжичен (WiFi) път. Конфигурирането се осъществява с помощта на специализирано програмно осигуряване като и в този случай комуникацията може да е  (RS485) или  (WiFi). Примерна схема на свързване на контролера е показана на следващата фигура:


  • С разпределено управление – В този режим информацията за идентификационните карти се съхранява в специализиран сървър, като всички решения за осигуряване на достъп се вземат от програмното осигуряване на сървъра. В тази конфигурация контролерите (до 128 ) са свързани в независима мрежа, управлявана от сървъра, като специализиран демон сканира състоянието на всеки един контролер, получава информация за текущо показана идентификационна карта и издава команди към контролера при необходимост. Осигуряването на достъп се извършва след осъществяване на формирани от потребителя SQL заявки към сървърната база данни. Примерна схема на свързване на контролера е показана на следващата фигура:


Последна промяна:22-01-2013