Print this page

Болнични SOS системи

Untitled document

ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННА СИСТЕМА ЗА СПЕШНА СИГНАЛИЗАЦИЯ

Hospital-SOS

 

Hospital-SOS е високо технологична, модулна система за нуждите на здравни заведения. Системата решава въпросите свързани със спешната сигнализация и визуализация на събития инициирани от пациентите посредством специализиран SOS бутон, визуализация на събитието върху обобщен план на обекта и звукова сигнализация на територията на център за наблюдение, звукова и светлинна сигнализация над стаята на пациента и архивиране на хронологията на събитията.

Основни модули на Hospital-SOS:

 • SOS – бутон – специализиран, интелигентен бутон със локална звукова и светлинна сигнализация.

 • Сигнална лампа – специализирана интелигентна лампа с допълнителна звукова сигнализация

 • Пулт потвърждение на спешното повикване – интелигентен панел за потвърждение на повикването посредством RFID таг (карта) или клавиатура за набиране на код за удостоверяване

 • Специализиран компютър за визуализация и управление – ниско бюджетен компютър извършващ цялостното управление на системата, архивиране на събитията, както и диагностика и настройка на параметрите на Hospital-SOS

 • Специализирано програмно осигуряване – реализира основния потребителски графичен интерфейс към системата (фиг.1), инструментариум за графично дефиниране на обекта, както и контрол и визуализация на състоянието комуникационната инфраструктура

Фигура 1 - Основен потребителски интерфейс за визуализация и контрол

 

Основни характеристики на Hospital-SOS:

 • Брой SOS бутони – до 256

 • Брой пултове за потвърждение на повикването – до 128

 • Брой сигнални лампи – до 128

 • Брой оторизирани лица за потвърждение на повикването – до 800

 • Брой съхранявани събития – до 100000

 • Възможност за дистанционно техническо обслужване (чрез Интернет)

 • Възможност (опционално) за WEB базирана система за отчитане на събитията. Осигурява отдалечен достъп за контрол на качеството на обслужване на пациетите

 • Програмно осигуряване на базата на системи с отворен код (не изисква закупуване на допълнителни лицензи за операционна система, бази данни и т.н. )

 • Стандартизирано мрежово окабеляване

  Информационно - комуникационни системи от този тип са в експлоатация от 2006г. на територията на България, Руската Федерация, Република Косово и др. , като са показали висока надеждност и експлоатационни характеристики.


Последна промяна:22-07-2014